توضیحات کامل :

پاورپوینت نشانه شناسی بیماری روانی

 

فهرست مطالب : 

نشانه شناسی
اختلالات درك
اختلالات تفكر
اختلال در جريان فكر
اختلال در محتواي فكر
اختلال در رفتارهاي كلامي
اختلال در رفتارهاي حركتي 
اختلالات حافظه
اختلالات توجه
اختلالات هوشياري
اختلالات عاطفه
اختلالات خلق
قسمتی از متن :
اختلالات درك
تعبير و تفسير از محيط پيرامون
در سايه تجربه
درك محركها پيرو تجربه هاي قبلي فرد
پديده اي انتخابي
آگاهي از كيفيت، كميت، شباهتها و تفاوتهاي اجزاي محيط بوسيله اعضاي حسي
فريفتار Illusion
خطاي تعبير و سوء تعبير محركها
درك اشتباه از محركهاي خارجي موجود
الزامي بر وجود بيماري نيست
با توجه از بين مي رود

توهم Hallucination
درك بدون حضور محرك
محرك وجود ندارد اما درك مي شود