توضیحات کامل :

طراحی و تحلیل گیربکس کاهنده ماشین تراش – شامل 239 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

وظیفه گیربکس ( جعبه دنده ) اصلی در دستگاه تراش تامین 24 دور مختلف جهت اجرای کارهای مختلف و تامین نیروی محرکه  جعبه دنده های دیگر می باشد که طبق دیاگرام های استاندارد ارائه شده در کاتالوگ ها دورهای حاصله و نحوه در گیری دنده های مربوط را مشخص می کنند .

در فصل اول در مورد دستگاه تراش و قسمت های آن مطالبی آورده ایم در فصل دوم  توضیح مختصری از چرخدنده ها ، پارامترهای مهم در چرخدنده ها و طبقه بندی  انواع آن می پردازیم در فصل سوم خلاصه ای از پروژه ، طرح کلی دستگاه و قطعات تشکیل دهنده آن می آوریم  سپس در فصل چهارم مبحث مقاومت مصالح و ، تنش از قبیل تنش سطحی و خمشی در چرخدنده ها معرفی می گردد.در فصل پنجم به محاسبات مربوط به طراحی پرداخته ایم و در فصل ششم به بحث نحوه طراحی گیربکس کاهنده در نرم افزار CATIA  و در فصل هفتم  تحلیل استاتیکی چرخ دنده ها با  نرم افزار   CATIAرا انجام می دهیم.

 

فهرست مطالب

صفحه عنوان

تشکروقدردانی

پیشگفتار

تقدیم نامه

فهرست مطالب

فهرست اشکال

فهرست جداول

فهرست نمودارها

فصل اول : دستگاه تراش

1-1-دستگاه تراش

1-2-تاریخچه ماشین تراش

1-3-قسمت های مهم کنترل و تنظیم کننده

1-4-سوپرت فوقانی

1-5-صفحه مخروطی تغییر محور اصلی

1-6-جدول مقدار پیشروی رنده

1-7-بررسی عوامل موثر در انتخاب سرعت برش

1-8-وظیفه اصلی ماشین تراش

1-9-اساس ماشین های تراش

1-10-نیروهایی که بر ابزار برش اثر می گذارد

1-11-عوامل سرعت برش مناسب برای هر ماشین

1-12-فرمول مقدار سرعت برش

1-13-تعیین دور ماشین توسط دیاگرام

1-14-انواع ماشین تراش و ساختمان آن ها

1-14-1-ماشین تراش کوچک مرغکدار

1-14-2-ماشین های تراش ابزارسازی

1-14-3-ماشین تراش معمولی نرم شده

1-14-4-ماشین های تراش با قطر کارگیر و طول زیاد

1-14-5-ماشین تراش پیشانی تراش

1-14-6-ماشین تراش عمودی

1-15-اجزای اصلی ماشین تراش و وظیفه هریک

1-15-1-ریل ماشین

1-15-2-دستگاه یاطاقان محور اصلی

1-15-3-دستگاه مرغک

1-15-4-دستگاه حامل سوپرت

1-15-5-جعبه دنده بار (گیربکس)

فصل دوم : معرفی چرخدنده ها

2-1-معرفی چرخدنده ها

2-2-مزایا

2-3-معایب

2-4-مفاهیم اساسی و ابعاد چرخدنده

2-5-طبقه بندی چرخدنده ها

2-6-انواع چرخدنده ها

2-6-1-چرخدنده های ساده

2-6-2-چرخدنده های مارپیج

2-6-3- چرخدنده های مخروطی

2-6-4-چرخدنده حلزون و پیچ حلزون

2-6-5-چرخدنده های جناغی

فصل سوم : خلاصه ای از پروژه

3-1-خلاصه ای از پروژه

3-2-عملکرد گیربکس

3-3-مزایای گیربکس کاهنده

فصل چهارم : مقاومت مصالح در چرخدنده ها

4-1- مقاومت مصالح در چرخدنده ها

4-2-مقاومت به خوردگی AGMA

4-3-تنش سطحی مجاز AGMA

4-4- تنش خمشی مجاز AGMA

4-5-تنش خمشی مجاز

4-6- محاسبات تنش خمشی مجاز

4-7-محاسبات تنش سطحی

فصل پنجم : محاسبات طراحی گیربکس

5-1-انتخاب زاویه فشار دندانه

5-2-تعیین مدول چرخدنده پینیون

5-3-محاسبه فاصله محور چرخدنده

5-4-محاسبه سرعت خطی روی دایره گام

5-5-محاسبه بار وارده روی دندانه

فصل ششم : مدل سازی گیربکس کاهنده دستگاه تراش در نرم افزار CATIA

6-1-مدل سازی پوسته گیربکس  کاهنده

6-1-1-روش ترسیم پوسته گیربکس کاهنده

6-2-مدل سازی اجزاء گیربکس کاهنده

6-2-1-مدل سازی چرخ دنده ها

6-2-1-1ترسیم چرخدنده idle Gear

6-2-1-2-ترسیم چرخدنده input Gear

6-2-1-3-ترسیم چرخدنده output Gear

6-3-مدل سازی بلبرینگ

6-3-1-ترسیم قطعه ی Radial ball beaing

6-4-مدل سازی شفت های ورودی و خروجی

6-4-1-ترسیم قطعه ی Shaft idle

6-4-2-ترسیم قطعه ی Shaft input

6-4-3-ترسیم قطعه ی Shaft out

6-5-ترسیم قطعه ی Driver

6-6- مدل سازی خارها

6-6-1ترسیم قطعه ی key

6-6-2-ترسیم قطعه یkey 2

6-7-مونتاژ اجزاء گیربکس کاهنده

فصل هفتم : تحلیل استاتیکی چرخ دنده های گیربکس کاهنده دستگاه تراش با  نرم افزار   CATIA

7-1-تحلیل استاتیکی چرخدنده Idle gear

7-2-برگه ی Report Sheet

7-3-تحلیل استاتیکی چرخدنده Input gear

7-4-برگه ی Report sheet

7-5-تحلیل استاتیکی چرخدنده output gear

7-6-برگه ی Report Sheet

منابع

پیوست

چکیده به انگلیسی

صفحه عنوان به انگلیسی