توضیحات کامل :

بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه – شامل 113 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

شادابی ، نشاط و احساس خوشبختی یکی از موهبت های الهی است که در سایه تندرستی و سلامت روانی به انسان عطا شده است . علاوه بر آن سلامت روانی یکی از مهم ترین عوامل موثر در ارتقاء و تکامل انسان ها محسوب می شود . این امر در دانش آموزان از اهمیت بسیاری برخوردار است .

 بر این اساس ، سوال های اساسی تحقیق آن است که آیا بین سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد و هم چنین بررسی رابطه بین متغیرهای جنس ، سن ، بعد خانوار ، تحصیلات والدین ، شغل والدین و سلامت روانی از دیگر اهداف این پژوهش است .

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و نمونه آن شامل 100 نفر (50 دختر و 50 پسر) از دانش آموزان مقطع دبیرستان می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند . برای جمع آوری داده های مورد نیاز و سنجش متغیرهای تحقیق از پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ - 28) استفاده شده است . علاوه بر این برای سنجش عملکرد تحصیلی ، معدل دانش آموزان جمع آوری شده است .اطلاعات اطلاعات از طریق آزمون همبستگی پیرسون و اسپرمن و با استفاده از آزمون های t استیودنت ، تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل و محاسبه می شوند .

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش        

    مقدمه
    بیان مسأله
    اهمیت و ضرورت پژوهش
    اهدف پژوهش
    فرضیه های پژوهش
    متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنان

فصل دوم : پیشینه پژوهش

    مقدمه
    چهارچوب نظری پژوهش
    تعریف سلامت روانی
    سلامت روانی دانش آموزان
    اهمیت و ضرورت سلامت روانی
    اهدف سلامت روانی
    پیشرفت تحصیلی
    علل و عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی
    آزمونهای پیشرفت تحصیلی
    انگیزش و پیشرفت تحصیلی
    باورهای انگیزش و نقش آن د ر پیشرفت تحصیلی
    سلامت روانی و بهنجاری
    شواهد علمی در مورد تاثیر برخی آموزشهای بهداشتی در زمینه سلامت روان
    علل و افزایش شیوع بیماری های روانی
    ملاک های سلامت روانی
     مکتب بوم شناسی در سلامت روانی
    اصول تکاملی سلامت روانی در مکتب اسلام
    نقش اسلام در سلامت جسمی و روحی فرد و جامعه
    تاثیر دین و دعا بر بهداشت روانی
    چگونه به سلامت روانی خود کمک کنیم
    پیشینه پژوهش

فصل سوم : روش پژوهش

    مقدمه
    جامعه آماری
    روش نمونه گیری
    ابزارهای جمع آوری اطلاعات
    روش جمع آوری اطلاعات
    روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم : یافته های پژوهش

    توصیف داده ها
    تحلیل داده ها
    بررسی فرضیه ها

فصل پنجم : نتیجه گیری

    بحث و نتیجه گیری
    محدودیت های پژوهش
    پیشنهادات

منابع